پرایمر پلی استری کد 1004-812 باشتاب دهنده و پروکسید

4,100,000 تومان

  •  پرایمر پلی استری (10 کیلوگرم): 3.900.000 تومان
  • شتاب دهنده(200 گرم): 100.000تومان
  • پروکسید(200 گرم): 100.000 تومان